Algemene voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. Klik hier om de voorwaarden in een pdf document te bekijken.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Golfbaan Animatie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van “CiConcepts ”, gevestigd aan Vorenbroekstraat 51, 2242NV te Wassenaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27353601
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Golfbaan Animatie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Golfbaan Animatie en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Golfbaan Animatie zich, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het leveren van een volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigde communicatiemiddelen.
 4. Website: www.Golfbaan Animatie.nl.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Golfbaan Animatie en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventueel door de opdrachtgever gestelde voorwaarden in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst, zijn niet van toepassing.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3 HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Golfbaan Animatie is vrijblijvend. Golfbaan Animatie kan, onder meer aan de hand van haar aanbod op de website, nimmer verplicht worden om een overeenkomst met de opdrachtgever aan te gaan.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Golfbaan Animatie, binden haar niet.
 3. Golfbaan Animatie vervaardigt golfbaanmodellen aan de hand van door de opdrachtgever aan te leveren informatie. Deze informatie dient volgens de door Golfbaan Animatie aan de opdrachtgever verstrekte instructies door de opdrachtgever te worden vervaardigd en aangeleverd. Alvorens tot de vervaardiging van de modellen over te gaan en voordat Golfbaan Animatie de bedoelde instructies zal aanleveren, dient de opdrachtgever een betaling te verrichten.
 4. Bij de betaling als in het vorige lid bedoeld, zijn niet de kosten begrepen van meerwerk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld. De kosten van meerwerk worden van te voren gemeld, de opdrachtgever ontvangt daarvoor een factuur die conform instructies op die factuur en binnen de op die factuur vermelde termijn, dient te worden voldaan. Eén een ander geldt voor zover niet een andere betalingswijze door Golfbaan Animatie is voorgeschreven.
 5. Na ondertekening van de overeenkomst door Opdrachtgever is de overeenkomst tot stand gekomen.
 6. De overeenkomst kan behoudens het recht van ontbinding van consumenten na totstandkoming daarvan niet door de opdrachtgever worden geannuleerd. Van de opdrachtgever wordt verlangd dat hij binnen bekwame tijd tot de aanlevering van de informatie overgaat, op de daartoe door Golfbaan Animatie voorgeschreven wijze. In geval de opdrachtgever verzuimt de informatie binnen bekwame tijd op de daartoe voorgeschreven wijze aan te leveren, zal Golfbaan Animatie de opdrachtgever schriftelijk aanzeggen daartoe alsnog over te gaan binnen een door Golfbaan Animatie gestelde redelijke termijn. Indien de opdrachtgever verzuimt binnen de laatstbedoelde termijn tot (correcte) aanlevering van de informatie over te gaan en ten minste drie maanden zijn verstreken sinds de dag van totstandkoming van de overeenkomst, wordt de overeenkomst als geannuleerd aangemerkt en is Golfbaan Animatie niet langer gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven. In geval van annulering van de overeenkomst, maakt de opdrachtgever, behoudens het recht van ontbinding van consumenten, nimmer aanspraak op restitutie van reeds verrichte betalingen.
 7. Golfbaan Animatie is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 4 AANLEVERING INFORMATIE

 1. Informatie dient door de opdrachtgever op de daartoe voorgeschreven wijze te worden vervaardigd en aangeleverd. De opdrachtgever is gehouden de ter zake door Golfbaan Animatie verstrekte instructies strikt in acht te nemen.
 2. Bij het versturen van de gevraagde informatie dient de opdrachtgever alle gevraagde verplichte gegevens volledig en correct op te geven.
 3. Golfbaan Animatie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever op enig moment verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 5 LEVERING

 1. De producten wordt langs elektronische weg aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld via “We Transfer”, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle in het aanbod van Golfbaan Animatie vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Golfbaan Animatie treedt niet eerder in dan nadat zij door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Golfbaan Animatie de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Golfbaan Animatie zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan wanneer Golfbaan Animatie alle voor de uitvoering- c.q. levering benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 4. De producten worden vervaardigd overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Golfbaan Animatie verbindt zich ter zake de vervaardiging hiervan uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Geleverde producten worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Afwijkingen die, omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 5. Golfbaan Animatie is onverminderd het bepaalde in het vorige lid uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van de producten indien het geleverde onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan kosteloos herstel van de levering, maakt de opdrachtgever nimmer aanspraak. In geval van een dergelijke aanspraak dient de opdrachtgever daarvan binnen zeven dagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen aan Golfbaan Animatie, bij gebreke waarvan elke aanspraak op kosteloos herstel is komen te vervallen.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, kan de opdrachtgever verzoeken om de geleverde producten aan te passen. Hiervoor geldt het gebruikelijk daarvoor door Golfbaan Animatie gehanteerde tarief.

ARTIKEL 6 RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. De consument verklaart bij de betaling via de website als bedoeld in artikel 3.3 uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt. Voor het geval dat de levering van de prodcuten binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, verklaart de consument voorts dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra Golfbaan Animatie de overeenkomst is nagekomen.
 2. Golfbaan Animatie verstrekt de consument na totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging van de overeenkomst, inclusief de bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de consument als bedoeld in lid 1.
 3. De consument is gerechtigd de overeenkomst tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de consument Golfbaan Animatie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Golfbaan Animatie is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Golfbaan Animatie is verschuldigd wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 4. De consument kan zijn recht van ontbinding uitoefenen door gebruikmaking van de het modelformulier voor herroeping welke door Golfbaan Animatie op haar website beschikbaar is gesteld of met de bevestiging van de overeenkomst is meegestuurd.

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Golfbaan Animatie is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Golfbaan Animatie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is Golfbaan Animatie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Golfbaan Animatie te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien Golfbaan Animatie de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 1. Golfbaan Animatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Door het intreden van de overmachtsituatie worden de verplichtingen uit de overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, zonder, onverminderd toepassing van het volgende lid, jegens de andere partij gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.
 3. Indien Golfbaan Animatie bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Golfbaan Animatie gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

ARTIKEL 9 BETALINGSVERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien betaling middels overboeking of enige andere betaling die niet voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst is verricht, niet tijdig wordt verricht, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in geval de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 2. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Golfbaan Animatie, draagt Golfbaan Animatie geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geleden. In het bijzonder gelden de aansprakelijkheidsclausules in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Golfbaan Animatie voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Golfbaan Animatie verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Golfbaan Animatie staat nimmer in voor de resultaten die de opdrachtgever al dan niet behaalt met het gebruik van de (bedrijfs)film.
 3. Golfbaan Animatie is voorts nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat de instructies van Golfbaan Animatie onjuist of onvolledig zijn opgevolgd.
 4. Golfbaan Animatie draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet tijdig, juist of volledig aan Golfbaan Animatie is verstrekt.
 5. Golfbaan Animatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Golfbaan Animatie mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Golfbaan Animatie betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Golfbaan Animatie nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Golfbaan Animatie, zal de opdrachtgever Golfbaan Animatie vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Golfbaan Animatie.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Op alle door Golfbaan Animatie beschikbaar gestelde content, waaronder films, plattegronden, app, digitale golfbaan modellen en onderdelen daarvan, en middels de website of anderszins beschikbaar gestelde content, alsmede op de naam en het logo van Golfbaan Animatie en de door Golfbaan Animatie gehanteerde werkwijzen en gebruikte middelen, rust het intellectuele eigendomsrecht van Golfbaan Animatie, dan wel haar licentiegevers. Het is de opdrachtgever verboden deze materialen, werkwijzen en middelen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen met derden en te (doen) openbaren op enige andere wijze dan verenigbaar is met de aard en strekking van de overeenkomst.
 2. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, behouden Golfbaan Animatie c.q. haar licentiegevers zich alle wettelijke rechten voor in verband met een dergelijke inbreuk, waaronder mede begrepen het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 12 SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Golfbaan Animatie aangewezen om van